Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania z aplikacji POLCOVID-19

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Usługi elektroniczne
 4. Reklamacja
 5. Zasady odpowiedzialności stron
 6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 7. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

1.1. Właścicielem Aplikacji POLCOVID-19 jest IMAGENE.ME S.A. z siedzibą w Białymstoku (zwany dalej „IMAGENE.ME”), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000741847, którego akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5423322601, REGON 380873475, wysokość kapitału zakładowego: 150.292,00 zł, kapitał zakładowy w całości opłacony, adres do doręczeń: IMAGENE.ME SA Oddział Centrum Medycyny Spersonalizowanej z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest IMAGENE.ME. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronie POLCOVID-19.

2. Definicje

Aplikacja POLCOVID-19 – Aplikacja Mobilna oraz/lub Aplikacja Webowa.

Aplikacja Mobilna – oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych z systemem operacyjnym Android lub iOS, za pośrednictwem którego IMAGENE.ME świadczy usługi elektroniczne Użytkownikowi, tj. pozwala na rejestrację Konta Użytkownika, gromadzi informacje behawioralne o Użytkowniku, gromadzi dane geolokalizacji w oparciu o GPS, prezentuje wskaźniki informujące o potencjalnym ryzyku wystąpienia choroby COVID-19 u Użytkownika, publikuje artykuły oraz pozwala na zarządzanie danymi Użytkownika, oraz ustawieniami aplikacji. Aplikacja Mobilna zostanie uruchomiona w przyszłości – wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu odnoszące się do Aplikacji Mobilnej obowiązują od dnia jej uruchomienia.

Aplikacja Webowa – platforma informatyczna, za której pośrednictwem IMAGENE.ME świadczy usługi elektroniczne Użytkownikowi, tj. pozwala na rejestrację Konta Użytkownika, gromadzi informacje behawioralne o Użytkowniku, gromadzi dane geolokalizacji, prezentuje wskaźniki informujące o potencjalnym ryzyku wystąpienia choroby COVID-19 u Użytkownika, publikuje artykuły oraz pozwala na zarządzanie danymi Użytkownika, oraz ustawieniami aplikacji.

Strona internetowa www.polcovid.pl – platforma informatyczna, za której pośrednictwem IMAGENE.ME świadczy usługi elektroniczne Użytkownikowi, tj. prezentuje statystycznie informacje behawioralne o użytkownikach Aplikacji POLCOVID-19, a także publikuje artykuły.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień, jakie posiada Użytkownik w ramach Aplikacji Mobilnej i/lub Aplikacji Webowej. Konto Użytkownika jest oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika. Jedno Konto Użytkownika pozwala na korzystanie zarówno z Aplikacji Mobilnej, jak i Aplikacji Webowej.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Usługodawca – IMAGENE.ME.

Użytkownik / Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, zamieszkuje stale lub czasowo na terytorium Polski oraz posiada aktywne Konto Użytkownika.

3. Usługi elektroniczne

3.1 Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikom dostęp do Aplikacji POLCOVID-19.

3.2 Warunkiem koniecznym do korzystania z Aplikacji POLCOVID-19 jest posiadanie aktywnego Konta Użytkownika.

3.3 Utworzenie Konta Użytkownika następuje po wykonaniu przez Użytkownika następujących kroków:

 1. Wypełnieniu formularza rejestracji,
 2. Akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności,
 3. Wysłaniu formularza rejestracji poprzez kliknięcie przycisku “Zarejestruj się”,
 4. Aktywacji konta za pomocą kodu bezpieczeństwa, który Użytkownik otrzyma na podany w formularzu rejestracji adres mailowy.

3.4 W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: adres poczty elektronicznej będący jednocześnie loginem, hasło. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz jej wyrażenie jest niezbędne do korzystania z Aplikacji POLCOVID-19.

3.5 Użytkownik nie powinien udostępniać loginu i hasła do swojego Konta Użytkownika osobom trzecim. W przypadku, gdy Użytkownik poweźmie podejrzenie, że jego dane dostępowe mogą być w posiadaniu osób trzecich, jest zobowiązany do zmiany hasła za pomocą Aplikacji POLCOVID-19. Użytkownik może również poinformować Usługodawcę o zdarzeniu na adres [email protected] w celu czasowego zablokowania konta lub zmiany danych dostępowych.

3.6 Użytkownik może zgłosić chęć usunięcia Konta Użytkownika drogą mailową na adres [email protected] Usunięcie konta następuje w terminie 10 dni roboczych. Usunięcie konta powoduje zablokowanie możliwości zalogowania się do Aplikacji POLCOVID-19. Przywrócenie konta jest możliwe przez 10 kolejnych dni roboczych po jego usunięciu. Po tym czasie nie ma możliwości przywrócenia konta, ale istnieje opcja założenia konta na ten sam adres mailowy.

3.7 Po utworzeniu Konta Użytkownika Użytkownik ma dostęp do następujących usług:

 1. wprowadzanie danych o Użytkowniku poprzez udzielanie odpowiedzi na ankiety, które służą do obliczania indywidualnych wskaźników związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia choroby COVID-19, a także wskazówek oraz artykułów,
 2. przeglądanie artykułów,
 3. zarządzanie zgodami na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych,
 4. zarządzanie danymi osobowymi w profilu Użytkownika,
 5. zmiana hasła i loginu,
 6. usunięcie konta.

3.8 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Webowej i ze strony internetowej www.polcovid.pl:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. dostęp do poczty elektronicznej,
 3. przeglądarka internetowa: aktualna wersja przeglądarki: Chrome, Firefox, Edge, Opera lub Safari,
 4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280×720,
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości obsługi Javascript.

3.9 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji Mobilnej:

 1. urządzenie z systemem Android w wersji 5.1 lub nowszej z ekranem o szerokości co najmniej 360 px,
 2. urządzenie z systemem iOS w wersji 12 lub nowszej z ekranem o szerokości co najmniej 360 px,
 3. dostęp do Internetu.

3.10 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Aplikacji POLCOVID-19 w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, oraz osób trzecich.

3.11 Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania do Aplikacji POLCOVID-19 danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.12 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania do Aplikacji POLCOVID-19 treści o charakterze bezprawnym.

4. Reklamacja

4.1 W celu zgłoszenia reklamacji związanej z obsługą Aplikacji POLCOVID-19, należy skontaktować się z IMAGENE.ME, wysyłając wiadomość z adresu e-mail, na który zarejestrowana jest aplikacja. Wiadomość  wysłana na adres [email protected] musi zawierać:

 1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim,
 2. opis problemu,
 3. ewentualnie oczekiwany przez Użytkownika sposób usunięcia opisywanego problemu.

4.2 Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez IMAGENE.ME niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych.

4.3 Decyzja IMAGENE.ME o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zgłoszonej reklamacji ma charakter ostateczny i powiadomienie osoby, która wniosła reklamację o podjętej decyzji, wyczerpuje wewnętrzny tryb tego postępowania.

5. Zasady odpowiedzialności stron

5.1 Informacje zawarte w Aplikacji POLCOVID-19, będące wynikiem analizy danych podanych przez Użytkownika, są informacjami o potencjalnym ryzyku zachorowania na COVID-19 i nie są informacjami o stanie zdrowia Użytkownika.

5.2 Usługa świadczona za pomocą Aplikacji POLCOVID-19 nie stanowi działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Sugerowane przez Aplikację POLCOVID-19 wskazówki i zalecenia mają jedynie charakter informacyjny i nie powinny być warunkiem do samodzielnego podejmowania leczenia oraz zakończenia bądź zmian bieżących zaleconych przez lekarza procedur.

5.3 IMAGENE.ME zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub trwałego wyłączenia Aplikacji POLCOVID-19 w dowolnym czasie według swojego uznania.

5.4 IMAGENE.ME nie ponosi także odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Aplikacji POLCOVID-19 wynikający z innych przyczyn niż wskazane w punkcie 5.3.

5.5 IMAGENE.ME nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi będące wynikiem, choćby w części, okoliczności znajdujących się poza kontrolą IMAGENE.ME.

6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

Nie przewiduje się pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, innych niż wskazane w punkcie 4 niniejszego Regulaminu.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.  

7.2 Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów na rzecz Usługodawcy, a ponadto jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych prawem, a w szczególności do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów na rzecz Usługodawcy. Odstąpienia od umowy można dokonać na wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przesyłając oświadczenie na adres [email protected].

7.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Top