Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności aplikacji POLCOVID-19

(stan na dzień 19.06.2020)

Drogi Użytkowniku!

Dziękujemy za wybór aplikacji POLCOVID-19. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami. Wszelkie określenia „my”, „nas” będą odnosiły się do administratora.

1. Użyte definicje

1.1 Administrator – zwany także „Administratorem danych” lub „IMAGENE.ME”, czyli IMAGENE.ME SA z siedzibą w Białymstoku, ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok, adres do doręczeń: IMAGENE.ME SA Oddział Centrum Medycyny Spersonalizowanej z siedzibą w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23, adres poczty elektronicznej: [email protected];

1.2   Dane osobowe – wszelkie informacje, które pozwalają pośrednio lub bezpośrednio zidentyfikować osobę fizyczną poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym imię i nazwisko, adres IP urządzenia, dane o lokalizacji urządzenia, identyfikator internetowy (login), informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

1.3 Aplikacja – aplikacja POLCOVID-19 w formie webowej i mobilnej dostarczana przez IMAGENE.ME; aplikacja POLCOVID-19 w formie mobilnej zostanie uruchomiona w przyszłości;

1.4   Polityka – polityka prywatności aplikacji POLCOVID-19;

1.5  Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z aplikacji POLCOVID-19 i jej funkcji;

1.6    RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

2. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IMAGENE.ME SA z siedzibą w Białymstoku (ul. Transportowa 20, 15-399 Białystok), co oznacza, że IMAGENE.ME SA jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z zainstalowaniem i korzystaniem z aplikacji POLCOVID-19.

3. Gdzie uzyskać informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych?

Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem [email protected] lub pod adresem [email protected]

4. Na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z korzystaniem z Aplikacji, prosimy Cię o podanie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzamy:

  1. w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie rejestrowania użytkownika i udostępnienia mu  Aplikacji – podstawą prawną jest wówczas niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), do czasu usunięcia konta użytkownika,
  2. w celu przekazywania spersonalizowanych treści dotyczących stanu zdrowia i ryzyka zachorowania na COVID-19, na podstawie danych udostępnianych w Aplikacji – podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), do czasu jej wycofania, co nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem,
  3. w celu prowadzenia badań naukowych w zakresie ryzyka zachorowania na COVID-19, na podstawie danych udostępnianych w Aplikacji (w przypadku, gdy będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w tym celu) – podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), do czasu jej wycofania, co nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonaliśmy przed jej wycofaniem,
  4. w celu przyjęcia i rozpatrzenia skargi lub reklamacji i wyjaśnienia wszelkich okoliczności sprawy, gdzie przez wysłanie zgłoszenia zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a jeżeli zamieszczasz dane dotyczące swojego zdrowia – za Twoją zgodą (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); dane te możemy przetwarzać przez okres roku od udzielenia odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń,
  5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest wtedy nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), związany z ochroną przysługujących nam praw w związku z korzystaniem z naszej Aplikacji.

W przypadku, gdy korzystasz z aplikacji webowej lub mobilnej, oprócz danych wskazywanych w aplikacji, możemy również dokonywać przetwarzania danych dotyczących przeglądarki oraz systemu operacyjnego, z których korzystasz, adresu IP oraz, jeżeli wyrazisz na to zgodę w postaci akceptacji powiadomienia w przeglądarce, Twojej lokalizacji. W przypadku publikacji danych na mapach statystycznych, dane te zagregowane są do powiatów (nie publikujemy Twojej lokalizacji).

W przypadku Aplikacji w formie mobilnej, możemy również uzyskać dostęp do informacji o Twoim urządzeniu (model, rozdzielczość ekranu, platforma, z której korzystasz, tj. system Android lub iOS). W przypadku, gdy zdecydujesz się korzystać z szybkiego logowania do Aplikacji, będziemy mogli uzyskiwać informacji zwrotne  w związku z uwierzytelnianiem biometrycznym (odcisk palca). Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest wówczas Twoja zgoda na taki rodzaj logowania do Aplikacji (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), co zawsze możesz zmienić w ustawieniach swojego telefonu. Nie uzyskujemy jednak dostępu do Twojego odcisku palca.

5. Czy masz obowiązek przekazania danych osobowych?

Korzystanie z Aplikacji oraz związane z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do rejestracji w Aplikacji skutkuje brakiem możliwości jej użytkowania.

Ponadto, podanie danych osobowych może być niezbędne dla korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji. Zawsze staramy się jednoznacznie wskazywać, podanie których danych jest niezbędne do korzystania z Aplikacji.

6. Kto posiada dostęp do Twoich danych?

Staramy się, aby dostęp do danych osobowych w Aplikacji był ograniczony do minimum. Kiedy rejestrujesz się w Aplikacji, nie przekazujemy innym podmiotom Twoich danych osobowych oprócz dostawcy usług chmurowych (patrz: punkt 7) W uzasadnionych przypadkach (np. dochodzenie roszczeń), Twoje dane będą mogły zostać udostępnione kancelariom prawnym, a także innym firmom doradczym.

Twoje dane osobowe mogą zostać również przekazane, na uzasadniony wniosek, podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych i podejmowanymi działaniami w związku z epidemią.

Gwarantujemy, że przy przekazywaniu Twoich danych osobowych oraz komunikując się z Tobą, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne, organizacyjne oraz informatyczne, w tym techniki kryptograficzne, które rozwijamy i testujemy, a także okresowo dokonujemy analizy ryzyka, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny.

7. Czy przekazujemy dane do państw trzecich i poza obszar Unii Europejskiej?

Aplikacja w formie mobilnej dostępna będzie na urządzeniach korzystających z systemów Android (sklep Google Play) oraz iOS (sklep Appstore).

Przy korzystaniu z Aplikacji dane osobowe będą zapisywane na serwerach należących do Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA (zwany dalej: „Google”), w ramach usług chmurowych, z których korzystamy. Z tego też względu Twoje dane osobowe mogą być przechowywane poza obszarem Unii Europejskiej, w centrach danych należących do Google. Lista centrów danych dostępna jest pod adresem: https://www.google.com/about/datacenters/locations/index.html.

Twoje dane osobowe przekazujemy wyłącznie do krajów, gdzie zagwarantowano wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej odpowiedni stopień ochrony danych  osobowych zapewniają m.in. Japonia, USA (Privacy Shield), Nowa Zelandia, Szwajcaria, Kanada, Andora, Izrael. W przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej, przekazywanie danych może być realizowane z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, które mogą obejmować m.in. zastosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. W wypadkach przewidzianych prawem, poinformujemy Cię o przekazaniu danych osobowych do państw trzecich, o ewentualnym ryzyku takiego przekazania danych lub na jakiej podstawie prawnej możliwe jest przekazanie takich danych.

Google LLC jest uczestnikiem programu Tarcza Prywatności, a stosowna informacja znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Tarcza prywatności jest takim specjalnym programem na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej wobec USA, na mocy której podmioty i organizacje z USA zobowiązane są do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w UE. Pozwala to na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych. Program ten został zatwierdzony przez Komisję Europejską na mocy specjalnej decyzji wykonawczej, z którą możesz zapoznać się tutaj. Stanowi to podstawę do przekazania danych osobowych poza teren Unii Europejskiej, zgodnie z art. 45 RODO.

8. Czy dokonujemy profilowania? Na jakich zasadach?

Aby otrzymywać spersonalizowane wskazówki i zalecenia i tym samym w pełni korzystać z Aplikacji, niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie profilowania i zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji. Zgoda ta oznacza również, że w ramach profilowania mogą zostać wykorzystane Twoje dane o stanie zdrowia, które wskazałeś w Aplikacji poprzez dobrowolne wypełnienie ankiety samooceny stanu zdrowia.

Przysługuje Ci prawo do niepodlegania decyzjom opartym na profilowaniu i zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, co nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody.

9. Jak długo mamy dostęp do Twoich danych osobowych?

Zasadniczo, dostęp do Twoich danych osobowych mamy tak długo, jak długo korzystasz z naszej Aplikacji.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres (nawet po usunięciu konta), jeżeli ich dalsze przetwarzanie jest konieczne i dozwolone przez przepisy prawa. Dopuszczamy możliwość przetwarzania Twoich odpowiedzi na ankiety, lecz po usunięciu Twojego konta, informacje te nie są z Tobą powiązane.

10.  Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Przysługują Ci prawa:

10.1 Dostępu do Twoich danych osobowych i uzyskania ich kopii – jeżeli wnioskujesz o to, przekażemy Ci informację na temat kategorii przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, kategoriach odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione Twoje dane osobowe, w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania; jeżeli Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego, to również poinformujemy Cię o tym oraz o tym, jaki zastosowano mechanizm zabezpieczeń; kopia Twoich danych osobowych zostanie przekazana drogą elektroniczną na zweryfikowany przez nas adres e-mail, chyba że wskażesz inny rodzaj przekazania i będzie technicznie możliwe przekazanie Ci w tej sposób kopii Twoich danych; przekazanie Twoich danych będzie realizowane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego (np. pdf, csv) i będzie dotyczyło danych, które nam dostarczyłeś w ramach umowy o świadczenie usługi lub za Twoją zgodą;  

10.2 Sprostowania Twoich danych osobowych – jeżeli Twoje dane osobowe, będące w naszym posiadaniu, są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo zawnioskować do nas o ich niezwłoczne sprostowanie;

10.3 Usunięcia Twoich danych („prawo do bycia zapomnianym”) – masz prawo zawnioskować do nas o niezwłoczne usunięcie Twoich danych osobowych, a my dokonamy usunięcia tych danych, jeżeli nie będzie przeciwskazań prawnych (np. przetwarzanie Twoich danych osobowych nie będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania);

10.4 Wycofania zgody – masz prawo do wycofania wyrażonych zgód (np. zgody na profilowanie, zgody na otrzymywanie informacji marketingowych) w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed ich wycofaniem; po wycofaniu zgody nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś wcześniej za Twoją zgodą;

10.5 Ograniczenia przetwarzania – prawo to przysługuje Ci wtedy, gdy np. kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych (po uzyskaniu zgłoszenia od Ciebie, przetwarzanie Twoich danych będzie ograniczone do czasu wyjaśnienia sprawy), nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo też wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem (do czasu wyjaśnienia sprawy przetwarzanie Twoich danych będzie ograniczone);

10.6 Przenoszenia danych – masz prawo do otrzymania od nas udostępnionych nam danych osobowych w uporządkowanym, zwyczajowym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub umowy; przy wykonywaniu tego prawa masz możliwość zdecydowania, że Twoje dane osobowe mamy przekazać bezpośrednio innemu administratorowi (o ile to będzie wykonalne pod kątem technicznym);

10.7 Sprzeciwu – przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli wynika to z Twojej szczególnej sytuacji, a my przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes; prawo to również dotyczy profilowania; w przypadku, gdy Twoje dane są wykorzystywane dla celów marketingu bezpośredniego, prawo do sprzeciwu również Ci przysługuje;

10.8 Niepodlegania profilowaniu i zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji – masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa; prawo to nie ma zastosowania, jeżeli podjęcie tej decyzji jest niezbędne do realizacji umowy, której jesteś stroną lub opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie – masz jednak prawo do wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania tej decyzji oraz prawo do uzyskania interwencji ludzkiej z naszej strony oraz prawo do wyrażenia własnego stanowiska w związku z decyzją, która została podjęta w sposób zautomatyzowany; masz również prawo do uzyskania wyjaśnienia, co do decyzji wynikłej z takiego zautomatyzowanego przetwarzania i profilowania i prawo, aby tę decyzję zakwestionować.

Zgłoszenia realizacji praw przyjmujemy na adres [email protected]. W celu zapewnienia prawidłowej obsługi Twojego zapytania, odpowiedniego zweryfikowania Twojej tożsamości i określenia, jakich informacji od nas żądasz, możemy przesłać do Ciebie kwestionariusz realizacji prawa lub wiadomość zwrotną, w której poprosimy Cię o dokładniejsze informacje pozwalające nam na terminową i rzetelną realizację Twojego żądania. Każdy Twój wniosek rozpatrywany jest indywidualnie (jeden wniosek – realizacja jednego prawa). Możliwość skorzystania z danego prawa może zależeć od podstawy prawnej, na podstawie której przetwarzamy Twoje dane osobowe, np. czy przetwarzanie tych danych nie jest naszym obowiązkiem prawnym lub jest konieczne do wykonania umowy.

Zgłoszenia będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na np. skomplikowany charakter zgłoszenia lub liczbę zgłoszeń, nie będziemy mogli dotrzymać tego terminu. W takich sytuacjach będziemy się z Tobą kontaktować i informować o takim opóźnieniu, jego powodach i przewidywanym terminie realizacji, który nie powinien przekroczyć kolejnych dwóch miesięcy. Jeżeli nie będziemy podejmować działań w związku z Twoim żądaniem, również poinformujemy Cię o tym i wskażemy powody, dla których nie zrealizowaliśmy Twojego żądania wraz z przysługującym Ci prawem do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego.

Wniesienie skargi do organu nadzorczego – jeżeli masz uzasadnioną wątpliwość, co do legalności przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, Twoje dane osobowe zostały naruszone lub w przypadku, gdy nie mogliśmy podjąć działań w związku z Twoim żądaniem realizacji prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w danym kraju. W Rzeczypospolitej Polskiej takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11.  Czy stosujemy pliki cookie? Na jakich zasadach?

Pliki cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają nam rozpoznać urządzenie, z którego korzystasz z Aplikacji i odpowiednio wyświetlić stronę internetową (w ramach Aplikacji) dostosowaną do Twoich indywidualnych preferencji i zwiększyć komfort korzystania z Aplikacji. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Z kolei ,,podobne technologie” to technologie (m.in. local storage), które są wykorzystywane do tych samych celów, co pliki cookie. Używany ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jesteśmy my. Za pomocą plików cookie staramy się nie przechowywać żadnych danych osobowych, które mogłyby Ciebie jednoznacznie identyfikować.

Poniżej zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze informacje o realizacji przez nas usług z wykorzystaniem plików cookie i podobnych technologii:

Rodzaj Krótka charakterystyka
Cookies tymczasowe (session cookies) Instalowane na urządzeniu na czas korzystania z sesji, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
Cookies stałe (persistent cookies) Nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki, pozostają na urządzeniu przez określony czas (w zależności od przeglądarki).
Cookies własne (first-party cookies) Umieszczane przez nas w celu umożliwienia prawidłowego działania witryny, zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności (np. odpowiednie wyświetlanie stron, zakładek), konfiguracji, weryfikacji autentyczności i niezawodności działania usługi.

Dopuszczamy również możliwość wykorzystywania plików cookies naszych partnerów (w szczególności Google w ramach usług Google Analitics, z których korzystamy dla celów statystycznych). 

Instalowane pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych na Twoim urządzeniu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób działają pliki cookies, zachęcamy Cię do odwiedzenia takich stron jak:

  1. http://www.allaboutcookies.org,
  2. http://wszystkoociasteczkach.pl

12. Czy możesz zarządzać swoimi plikami cookie? W jaki sposób?

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu, następuje za Twoją uprzednią zgodą. Zgoda nie dotyczy jednak sytuacji, gdy stosujemy cookie w celu świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści na stronie, w Aplikacji). Jeżeli chcesz usunąć pliki cookie, możesz wykonać to poprzez zmianę ustawień przeglądarki:

12.2. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

12.3. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

12.4. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

12.5. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

12.6. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

13.  Logowanie przez Facebook/Google

FACEBOOK

Dajemy Ci możliwość rejestracji i logowania przy użyciu konta na Facebooku. Jeśli wykorzystasz tę opcję, Facebook poprosi Cię o zgodę na udostępnienie nam pewnych informacji z Twojego konta. Te informacje obejmują tylko adres e-mail, potrzebny do identyfikacji użytkownika. Informacje te są gromadzone przez Facebook i przekazywane nam zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz kontrolować informacje, które otrzymujemy z Facebooka, korzystając z ustawień prywatności na swoim koncie Facebook. Jeśli przez pomyłkę zarejestrowałeś się za pomocą Facebooka, skontaktuj się z nami pisząc e-mail na adres [email protected]

GOOGLE

Możesz zarejestrować się i zalogować na platformie, używając swojego konta Google. Gdy zarejestrujesz się za pomocą Google, Google poprosi Cię o zgodę na udostępnienie nam niektórych informacji z Twojego konta. Te informacje obejmują tylko adres e-mail, potrzebny do identyfikacji użytkownika. Informacje te są gromadzone przez Google i przekazywane nam zgodnie z warunkami polityki prywatności Google. Jeśli zarejestrujesz się na platformie za pomocą Google, informacje dotyczące Twojej aktywności na platformie zostaną udostępnione Google tylko wtedy, gdy podasz instrukcje, jak to zrobić. Jeśli przez pomyłkę zarejestrowałeś się za pomocą Google, skontaktuj się z nami pisząc e-mail na adres [email protected]

14. Zmiany w polityce

Jeżeli będą wymagane zmiany w niniejszej polityce oraz w świadczeniu naszych usług to na pewno uprzednio poinformujemy Cię o tym, że takie zmiany nastąpią, a także przekażemy, w jaki sposób można zapoznać się z tymi zmianami.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczonej usługi zarządzania kontem użytkownika znajdują się w Regulaminie usług świadczonych przez IMAGENE.ME.

Top