nauka

Czy grupa krwi może być czynnikiem ryzyka dla zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2?

Pojawienie się koronawirusa SARS-CoV-2 jest sytuacją stosunkową nową. Naukowcy i lekarze stale analizują dostępne informacje, aby dowiedzieć się na ten temat jak najwięcej.

Wiadomo już, że zakażenie tym rodzajem wirusa jest szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, z obniżoną odpornością oraz tych, którzy chorują przewlekle. Zaobserwowano, że ciężki przebieg COVID-19 może występować u chorych na cukrzycę, choroby układu sercowo-naczyniowego czy w przypadku osób z zaburzeniami neurologicznymi. Czy wśród innych czynników ryzyka jest także posiadana grupa krwi?

Zebranie danych dotyczących grup krwi wśród mieszkańców Wuhan oraz 2173 pacjentów przebywających w szpitalach w Wuhan i Shenzhen, umożliwiło analizę statystyczną częstotliwości występowania poszczególnych grup krwi oraz ocenę związku pomiędzy grupą krwi a ryzykiem zachorowania na COVID-19. Okazało się, że większość (33,84%) mieszkańców Wuhan miało grupę krwi 0.  W dalszej kolejności mieszkańcy miasta posiadali grupkę krwi A (32,16%). Natomiast w przypadku procentowego rozkładu grup krwi wśród pacjentów, to  większość z nich (37,75%) miało grupę krwi A, a grupę zero miało 25,80% chorych. Pozostałe grupy krwi AB, B stanowiły 10,03% i 26,42% pacjentów w porównaniu do rozkładu tych grup krwi wśród mieszkańców i wynosiły odpowiednio 9,10% oraz 24,90%. Wyniki badań spełniały kryteria istotności statystycznej. 

Na podstawie analizy wysunięto wniosek, że ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 i zachorowania na COVID-19 u osób posiadających grupę A, może być większe w porównaniu z osobami posiadającymi grupę krwi 0. Naukowcy sprawdzili, czy wiek i płeć są dodatkowymi czynnikami mającym wpływ na rozkład grupy krwi. Nie wykazano jednak zależności pomiędzy wiekiem i płcią.

Niezależnie od tego, jaką grupę krwi posiadasz, nie zapominaj o podstawowych zasadach higieny i innych wytycznych związanych z minimalizowaniem ryzyka zakażenia. 

dane aktualne na dzień  01.05.2020

Zespół Polcovid-19

Top